สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561 ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-11.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561 ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 6 เรื่อง คือ – การประชุมจัดทำคู่มือการพัมนาสถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC – รมช.ศธ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี – เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพไฟไหม้อาคารเป็นของโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น – สพฐ. ยกเลิกข้อสอบกลางให้อำนาจโรงเรียนออกข้อสอบเอง – การประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมด้านการศึกษา – การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาและชื่นชมนักเรียนไทยคว้า 1 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานชาติ 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง คือ – แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559 – กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2561 – การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)