เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายในการประชุมยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา”

โดยมีผู้รับผิดชอบงานแนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้รับผิดชอบศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นักวิชาการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาที่สำคัญของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้ค้นพบตัวเอง จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้นโยบาย/ทิศทางการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยร่วมกันยกระดับและขยายผลสร้างเครือข่ายแนะแนวในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานแนะแนวที่เชื่อมโยงกันระหว่าง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด รวมถึงโรงเรียนทั่วประเทศอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นแนวทางในการทํางานให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

“สพฐ. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสานฝันอาชีพเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่สากลผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนงานแนะแนวนั้น มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการทำแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ และการฝึกประสบการณ์อาชีพที่นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนและเสริมทักษะอาชีพให้ตรงกับความต้องการและความถนัดของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ในโอกาสนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดทุกแห่ง ช่วยกันสร้างเครือข่ายและยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมทั่วทั้งประเทศต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มทบทวนและเชื่อมโยงแผนพัฒนาการแนะแนวสู่การปฏิบัติ และการบรรยายพิเศษ “การเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา” โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. “การสร้างเครือข่ายการฝึกประสบการณ์อาชีพให้นักเรียน” โดย นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ. “แผนพัฒนาการแนะแนวและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สวก.สพฐ. รวมถึงการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ “อนาคตเราเลือกได้” โดย นายวีรพล วีระโชติวศิน และนางสาวพริมา เพชราภิรัชต์ จาก We Space “บัณฑิตพรีเมียม เส้นทางสู่ผู้จัดการมืออาชีพ” โดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ. ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ “โปรแกรมวิเคราะห์บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความถนัดเชิงจิตวิทยา” โดย Habit Scan เป็นต้น

ภาพ กำธร / ข่าว อัจฉรา ปชส.สพฐ.