ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุม Cluster 14 และจัดประชุมเครือข่ายคุณภาพการศึกษา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ประกอบด้วย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2-5 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผอ.สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) และ ผอ.สพม.29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดต่อไป เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และหลังจากนั้นเวลา 14.00 น.เป็นประธานในการจัดประชุมประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาและนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน ประกอบด้วย เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทำงาน และเรื่องการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้มีการข้อราชการสำคัญจากกลุ่มต่างๆเสนอต่อที่ประชุมด้วย….