สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน

             นายเชษฐ์  ไทยปิยะ  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessiment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้โรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นของตนเองสามารถเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมผ่านระบบสื่อออนไลน์    โดยจัดอบรมให้แก่บุคลากรโรงเรียนละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รวม 140 คน  รุ่นที่ 1  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562   ณ  ห้องแคทรียา  โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1Kvl8_zvLeuqigTZaGNdPmw_nMxVqtO5b