สพป.พังงา ประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี

     วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงให้การส่งเสริม สนับสนุน และคำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา