สพม.37 จัดประชุมเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

+++วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา โดยมีบุคลากรโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 46 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทาง และทดสอบการปฏิบัติงานโดยการใช้โปรแกรมที่ สพฐ. กำหนด เพื่อนำไปขยายผลการใช้ในโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (NO Copy)