อบรมวิทยากรแกนนําค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG”

9 สิงหาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรแกนนําค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” และ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยให้ความสําคัญกับการเตรียมการ ด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตในสถานศึกษา เป็นการวางรากฐาน การปลูกจิตสํานึก ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ให้กับผู้เรียน สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่าง โรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ 1. มีทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินัย 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 5. มีจิตสาธารณะ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จึงได้จัดอบรมวิทยากรแกน ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” และกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวทางในการจัดกิจกรรม และนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปขยายผลในระดับสถานศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้เข้าอบรมได้แก่

ครูและนักเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นร้อยละ 30 และรุ่นร้อยละ 40 โรงเรียนละ 3 คน จํานวน 41 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 123 คน ณ ห้องเดือนเต็ม โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์