สพป.ชัยนาท ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้สม้ครเข้ารับการคัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท.

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น.ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1231/2562 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบและวิธีการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง สพฐ.กำหนดให้ ผอ.สพท. นำส่งแบบประเมินฯ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  นี้