เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 38 มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร-ยกระดับสถานศึกษา

20 ก.ค.62 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีหัวข้อในการสัมมนาคือ “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 109 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาที่เน้นโรงเรียนเป็นฐานโดยการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยระหว่างการสัมมนามีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหลายประการ เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และช่วง สพฐ. พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา” โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. “แนวทางการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษา พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี และสื่อสารมวลชนศึกษา เป็นต้น

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวต่อไปว่า มูลนิธิไทยรัฐได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นกำลังหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนวิทยากรในการสัมมนาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รวมถึงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกลต่อไป

บรรพต ข่าว