กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ประจำปี 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2561  เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยมีประเด็นสำคัญเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติกับความเชื่อมโยงแผนพัฒนาภาคสู่แผนปฏิบัติราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน 1) การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) และแนวคิดโครงการ 2)การส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ  3) การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาประเทศในบริบทและมิติต่างๆ ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี 2580 คือ “ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นผู้ดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีนางนิติยา​ หลานไทย​ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย​และยุทธศาสตร์​ สำนักงานปลัดกระทรวง​ศึกษา​ธิการ กล่าวรายงาน​  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง