สพป.ชัยนาท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ได้รับมอบหมายจาก นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมี นางรพีพร ปรุงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย เพื่อที่จะฝึกการสังเกตุ รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวันที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น  148 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล