สพป.สร.1 อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9

  วันที่ 20 – 21  กรกฎาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยที่ รุ่นที่ 9  ที่  ห้องประชุมโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อ.เมือง  จ.สุรินทร์  ทั้งนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้ นายสุทัศน์  เดชชมา  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิด  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวัยในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 ที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 จำนวน  115  คน  โดยรับการอบรมผ่านการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านช่องทาง Youtube ของ สพฐ. และ สสวท.  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย เพื่อที่จะฝึกการสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป