อ่างทอง ประชุมติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90        ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคณะติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  ประจำปี 2562   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน   ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ  และผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 42  คน โดยได้แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 14 สาย ๆ ละ 3 คน เพื่อติดตามและประเมินผลประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัด สพป.อ่างทอง  ประจำปี 2562  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562