สพม.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูทะเบียน-วัดผล ด้านสารสนเทศเพื่อเป็นฐานในการใช้ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูทะเบียน-วัดผล ด้านสารสนเทศเพื่อเป็นฐานในการใช้ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูทะเบียนวัดผล มีความสามารถในการจัดทำเอกสารเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพฐ. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน รอง ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนางเพ็ญนภา แก้วเขียว ผอ.กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศ สำนักทดสอบทางการศึกษา มาให้ความรู้ในการจัดทำ ปพ.1 และ ปพ.3 แก่ผู้เข้าประชุม