สพฐ. จัดงานยิ่งใหญ่ “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562”


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทย และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ จำนวน 143 คน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความสำคัญและสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป ด้วยความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติดังกล่าว สพฐ. จึงได้ดำเนินการโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี 2562 ได้กำหนดจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ รอบรู้วรรณคดี สำหรับครูผู้สอน ได้แก่ การแต่งคำประพันธ์ และการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านภาษาไทย และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาษาไทย และการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านภาษาไทย สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลจาก สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น 143 คน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการจัดงานโครงการรักษ์ภาษาไทย มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญและร่วมกันทำนุบำรุงอนุรักษ์ภาษาไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านภาษาไทยในระดับประเทศ เป็นการเผยแพร่ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจนประสบผลสำเร็จสู่สาธารณชน การดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 จึงนับเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภาษาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ

“สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลด้านภาษาไทยในปีนี้ มีจำนวน 143 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนางานภาษาไทยจนประสบผลสำเร็จ รวมทั้งนักเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยที่มีผลงานโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จได้ โดย สพฐ. จะเดินหน้ายกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของประเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

อัฉรา  ชมกมล หาพันนา ภาพ/ข่าว