สพฐ.แบ่งสายผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 ก.ค.61 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา และนายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาด้านงานโครงการตามพระราชดำริฯ พร้อมด้วย นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายพรชัย ดาวรรณา และนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
การลงพื้นที่ครั้งนี้ สพฐ. ได้แบ่งสายการตรวจเยี่ยมออกเป็น 3 สาย โดยตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพของอาหารกลางวัน ซึ่งพบว่าโรงเรียนมีการทำการเกษตรชุมชนเพื่อนำผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนเสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ เช่น การปลูกผัก ทำนาข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองร่วมกันทำโครงการเกษตร และยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทางโภชนาการ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สารอาหารครบ 5 หมู่ ตามโปรแกรม Thai School Lunch
นอกจากนี้ นายธีร์ ภวังคนันท์ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารวันที่โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกเพิ่มเติม ทำให้ได้รับทราบถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชน การผลิตวัตถุดิบ ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะต้องนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป