ประกาศรายชื่อโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562

ตามที่ สพฐ.ได้คัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี 2562 นั้น  ในการนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อย แล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอชียแปซิฟิก