โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ นายไชยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ นางสาวธิปวรรณ ขำพ่วง จาก บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด นายกำธร เทียนไพโรจน์ นายศีลธรรม โพทะนา จากบริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด ผู้แทน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยเบฟ) ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ รังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียนได้ อีกทั้งเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิต ทำให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่จะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อม ๆ กับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงที่จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำได้ในที่สุด