สพป.นครปฐม เขต 1 พัฒนาทักษะการคิดครูปฐมวัย ด้วยสื่อเทคโนโลยีเตรียมพร้อมด้านการอ่านการเขียน

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียน ระดับปฐมวัย โดยมีครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม     นายดุสิต หังเสวก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม    สืบเนื่องจาก นโยบายของ สพฐ.ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำและประสานงานให้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาทุกองค์กร ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ให้ความสำคัญในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเติมศักยภาพ  จึงได้ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย  โดยมีเนื้อหาการจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมือถือ เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การสาธิตการเก็บชิ้นงานของผู้เรียน วิธีการประเมินผลงานผู้เรียน วิธีเก็บเอกสารตางๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สยามอินโนเวชั่นมีเดีย  อาจารย์ธนเดช  ดุลยพินิจ วิทยากร และการประสานงานโดย คุณกมลลักษณ์ (เอื้อย) สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1