สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โดยนายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีเนื้อหาสำคัญใหม่ คือ สาระที่ ๔ เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ๒ ส่วน คือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ในการนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมในครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และแนวทางการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computation Thinking) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) การแก้ปัญหา และการใช้เหตุผลตั้งตรรกะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนุศร หงส์ขุนทด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ กำหนดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนละ ๒ คน และโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนละ ๑ คน