สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ sar

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษา