โครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางปัฐน์ธินันต์ ผางจันทร์ดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะครูฯ นำนักเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 540 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำร่วมกับจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการป้องกันเด็กจมน้ำ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่จำเป็นต้องทำการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีโอกาสในการรอดมากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ สระว่ายน้ำและศูนย์กีฬาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี