สพม.๓๓ (สุรินทร์) อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศกับการบริหารจัดการขยะสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.๓๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการ สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศกับการบริหารจัดการขยะสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน (ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารพญาคชสาร สพม.๓๓ โดย นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีนางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๓๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีดำเนินงานของโรงเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และโรงเรียนปลอดขยะ
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้ครู บุคลากร และนักเรียน ในการ เลือกผลิต และบริโภค สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่สังคม ชุมชน และโรงเรียน
๓. เพื่อบูรณาการหลักสูตร สู่การจัดการขยะและพัฒนาทักษะอาชีพที่ยั่งยืน
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนรักครู ครูรักเด็ก
๕. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างยั่งยืน

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๑ คน และ ครูผู้รับผิดชอบงานขยะและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศในโรงเรียน ๑ คน จาก ๘๕ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน และได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ อนุญาตให้คุณครูมาร่วมเป็นคณะวิทยากร อาทิ โรงเรียนแตลศิริวิทยา โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนกาบเชิงวิทยา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนบัวเชดวิทยา โรงเรียนพนาสนวิทยา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ และโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=446581842861155