สพป.ยะลา เขต 3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อยกระดับจิตสำนึกความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในผลประโยชน์ของสถานศึกษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร สาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีนางจิราภรณ์ หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ จากปปช.จังหวัดยะลา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 112 คน ณ ห้องประชุมมงคลฤทธิ์ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดัชนี ตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน และกรอบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงแนวทางการตอบแบบสำรวจ หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 1 และรองที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินและตระหนักถึงความสำคัญในนโยบาย จึงได้จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับจิตสำนึก ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในผลประโยชน์ของสถานศึกษาในการต่อต้านการทุจริต พัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่บูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อยกระดับสมรรถนะการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สาธารณชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานด้านการป้องกันและต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้สถานศึกษาได้ขยายผลต่อไปยังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และดำเนินการสำรวจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อป้องกันมีให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน การกระตุ้นจิตสำนึกการป้องกันทุจริตในระดับสถานศึกษา ระดับผู้บริหาร ระดับข้าราชการครู นักเรียนต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ พิมพ์ชนก เลขานุการ ภาพ