สืบสานศิลป์  ถิ่นโคราชรวมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันเสาร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   เป็นประธานพิธีเปิดงาน
มหกรรมดนตรีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  “สืบสานศิลป์  ถิ่นโคราชรวมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน”  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   ในการนี้  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ   เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และเป็นการถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน  โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงความสามารถด้านการบรรเลง  ด้านดนตรีสากล   ดนตรีไทย  วงโยธวาทิต  วงดนตรีลูกทุ่ง  การแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแสดงดนตรีพื้นบ้านของคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด    ณ  ห้องประชุมฮอลล์ ๑   ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21    อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา