สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) พร้อมด้วย ดร. สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้น ให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 139 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3