“เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สพฐ. นำโดย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. และนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพฐ. โดยผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 1,808 คน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยดำเนินการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 1,808 คน แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 1,457 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 351 คน โดยมีตำแหน่งว่าง รวม 304 อัตรา แบ่งเป็นสังกัด สพป. จำนวน 248 อัตรา และสังกัด สพม. จำนวน 56 อัตรา สำหรับการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผู้บริหารงานให้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ ตามนโยบายของ สพฐ. ที่จะไม่ให้ขาดผู้บริหารในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละเขต โดยคณะทำงานได้มีการวางมาตรการ เพื่อให้สามารถจัดสอบได้ด้วยความเรียบร้อย เช่น มีเครื่องสแกน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเท่าเทียม ตามหลักธรรมาภิบาล

“จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ พบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกขั้นตอนมีมาตรการดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของการตรวจรับข้อสอบ การคัดกรองผู้เข้าสอบ การจัดเก็บสิ่งของ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากได้ประเมินแล้วมีความเชื่อมั่นว่า จะได้บุคคลที่มีศักยภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและคาดหวังไว้ คือ เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ดี เหมาะสมกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่บริหารการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ การสอบในวันนี้เป็นการสอบภาค ก วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ และวิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 แล้วดำเนินการสอบภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2562 ตามที่ สพฐ. กำหนด จากนั้นประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ข่าว อัจฉรา / ภาพ ชุติมา, อัจฉรา ปชส.สพฐ.