สพม.20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic รุ่นที่ 3 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  20 ร่วมกับโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำหุ่นยนต์ มาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และออกแบบเทคโนโลยี   และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding)  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 19 ทีม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20