สพม.28 ประชุมการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA

วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘