สพป.สกลนคร เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2562   นายปริวัฎฎ์    พุกพูน   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้สอนวิชาการวิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ มีเทคนิคการสอนและจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยจัดอบรม  3  รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 มีจำนวน  49 คน วิธีการอบรมใช้การบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริง  โดยใช้วิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านการสอนวิชาการคำนวณ คือ นายปิยะนันท์  ธิโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร ….ชุลีพร/ข่าว