สพม.๓๓ ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ และการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดย กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ และการบริหารจัดการที่ดี สพม.๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิว @ วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาโดยมี นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน นายกฤษ ละมูลมอญ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ กล่าวว่า สืบเนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การรายงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา การออกแบบรายงานผลปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ภาระงานแต่ละกลุ่มตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้กำหนดจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสำนักงาน ได้วิเคราะห์ วิพากษ์ ปัญหา อุปสรรค หาข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงาน และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.เพื่อให้แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
๒.เพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.เพื่อใช้แผนปฏิบัติการ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จำนวน ๕๐ คน
โดยรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นลักษณ์การวิพากษ์ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน การหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน การกำหนดทิศทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การสะท้อนผลการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละกลุ่ม/กลุ่มงาน