สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. รอบ 2

วันที่  31  กรกฎาคม 2562  นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 และคณะ  ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. รอบ 2 พร้อมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ  โดยมี  นายคำปุ่น  บุญเชิญ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง  ผอ.สพป.สร.1  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตร จิตอาสา 904  “หลักสูตรพื้นฐาน”  โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน และโครงการนิเทศแบบบูรณาการ