ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การนิเทศภายในและการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน โรงเรียนฉันทนาวัณรถ โดยนายวันชัย อารีย์ราษฎร์เป็นผู้อำนวยการมีพื้นที่ 45ไร่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 -3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 126 คน มีบุคลากร จำนวน 8 คน นายวันชัย อารีย์ราษฎร์ มีนโยบายการบริหารจัดการ 5 ส. 4 ร. ดังนี้ ส.1 คือโรงเรียนสวย ส.2คือคุณครูสอน ส.3 คือผู้บริหาร,ชุมชนเสริม ส.4 คือนักเรียนมีความสุข ส.5คือผลสัมฤทธิ์สูง สำหรับ 4 ร.ได้แก่ ร.ที่ 1 คือระบบ ร.2 คือระเบียบ ร3.คือเรียบร้อย และร.ที่ 4 คือรวดเร็ว