สพป.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean)

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean) วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำคณะบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ร่วมเดินแกว่งแขนออกกำลังกาย รอบอาคาร สพป.สิงห์บุรี ตามโครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean) รอบอาคาร สพป.สิงห์บุรี หลังจากนั้น ร่วมกันทำความสะอาดรอบอาคาร สพป.สิงห์บุรี โดยการเก็บขยะ ถอนวัชพืชบนทางเท้า และเก็บเศษใบไม้บริเวณบนถนน และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม 5ส.บริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามกลุ่มของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด “สิงห์บุรี น่าอยู่ บ้านเมืองสะอาด เรียบร้อย สวยงาม โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงาน เพื่อบริการประชาชน และเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง โดยให้ส่วนราชการ ออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง-ปั่น (ตามอัธยาศัย และทำความสะอาดในทุกวันพุธของสัปดาห์