สพป.นครราชสีมา เขต ๑ “องค์กรคุณธรรม”

วันศุกร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ   กิจกรรมส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม  (องค์กรคุณธรรม)  โครงการนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดี  เพื่อสังคมดี  ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ  วิธีคิด  และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย  องค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการ