ANTI CORRUPTION ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 62

+++ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ให้มีภูมิรู้ระเบียบกฎหมาย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และศึกษาดูงาน ITA โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน สพม.37 รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37