สพม.3 จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานนามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ดังนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มีความประพฤติที่เหมาะสม มีค่านิยมที่ถูกต้อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครู/ลูกเสือ/นักเรียนแกนนำหรือสภานักเรียน จำนวน 141 คน โดยการรับฟังการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และลูกเสือจิตอาสาประชาธิปไตย โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร./คณะวิทยากรสโมสรลูกเสือคุณภาพ และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตลอดจนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์จาก นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี