ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เดินหน้านิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้ และดูสภาพจริงการจัดอาหารกลางวัน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดนาแก้วและโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ โดยการสังเกตุการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชั้นเรียนในวันนี้ พบว่านักเรียนชั้นประะถมศึกษาปีที่ 2 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วและโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ รู้จักพยัญชนะ สามารถสะกดคำและอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ได้ดูสภาพจริงการจัดอาหารกลางวันทั้ง 2 โรงเรียน พบว่ามีปริมาณอาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ