“สายชลเกมส์” สพป.ปัตตานี เขต 3

***30 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา “สายชล เกม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอาแว เจ๊ะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาเลาะ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “สายชลเกม” ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ และช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ โดยมีโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ สายชล จำนวน 7 โรง เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึง ป.6 โดยแบ่งเป็น 4 ทีม ด้วยกัน ได้แก่ ทีมสีฟ้าของโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) ทีมสีเขียว เป็นการรวมทีมของโรงเรียนบ้านบน บ้านทุ่งเค็จ และบ้านจ่ากอง ทีมสีแดง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบาเลาะและบ้านป่าทุ่ง และทีมสีเหลือง ของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ใช้เวลาแข่งขัน จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 ก.ค. 2562 เป็นการแข่งขันประเภทกีฬา และวันที่ 1 ส.ค. 2562 เป็นการแข่งขันกรีฑา การจัดงานครั้งนี้ เป็นการร่วมมือร่วมแรงจากส่วนราชการ พ่อค้า ผู้ปกครอง นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม นักเรียนแต่งตัวเดินพาเหรดกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและมีความสุข ยังได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองสนับสนุนอย่างเต็มใจ เพราะอยากให้ลูกหลานกล้าแสดงออก ได้ออกกำลังกาย และแสดงความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ในขบวนพาเหรดของทุกโรงเรียน จะมีผู้ปกครองร่วมขบวนด้วย แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬากรีฑา ถือได้ว่า เป็นสื่อในการสืบสานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ กีฬาจะเป็นสิ่งขจัดพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของสังคม โดยเฉพาะสังคมวัยรุ่น ซึ่งปัญหายาเสพติดกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี การใช้กีฬาแก้ปัญหานับว่าได้เดินมาถูกทาง สมดังคำกล่าวของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในเพลงกราวกีฬาที่ว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน” คนจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ขอให้ใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี อย่าให้กีฬามาเป็นเครื่องทำลายความสามัคคี จงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่ามุ่งเอาแต่ชัยชนะจนลืมสปิริตของนักกีฬา ถ้าทุกคนทำได้ กีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

 

มนทิชา    แวซอเหาะ          ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์    บลูกาวาลี           รายงาน
www.pattani3.go.th