ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC”

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC”

 


วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC” ในการสัมมนา “บทบาทการศึกษาพื้นฐาน เตรียมเด็กอย่างไรให้ตอบโจทย์ความต้องการ” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) แก่ผู้บริหารและครู ให้สามารถเป็นกลไกหลักในการสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถละทักษะรองรับการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC
ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนา โดยการเชิญชวนเยาวชนโรงเรียนภาคตะวันออกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประกวดจัดทำโครงการ “รวมพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาจังหวัด EEC อย่างยั่งยืน”


โดยการส่งเนื้อหามุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ EEC พร้อมแนบใบสมัคร มาได้ที่ เมล์ eecproject@gmail.com

 


**กำหนดส่งใบสมัครก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม Link ได้ที่ link : https://drive.google.com/file/d/1yL02VFUdXL7mHlOZgHnnkCx12qbtjrsw/view?fbclid=IwAR0-SqQBuGdIHzJ28-KIl_MYxIB4x-n8ZxL9_Q5XEzxCS061igFrYQGfk3o

เครือข่าย สพม.ภาพ/บรรพต ข่าว