สพป.ยะลา เขต 3 จัด Work shop สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการจำนวน 54 โครงการตามแผนงาน สนองนโยบายกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่เพียงใด และรับทราบถึงปัญหาของการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการในวางแผนปรับปรุง พัฒนาแผนงาน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งกลุ่มจัดทำ work shop จำนวน 6 กลุ่มตามกลยุทธ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการจำนวน 54 โครงการตามแผนงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปัญหาของการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสนองตามแผนงาน กลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาแผนงานการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมนำรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบความสำเร็จและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณอีกด้วย

เกสรี ปชสสพป.ยะลา เขต 3 ข่าว / พิมพ์ชนก ภาพ