สพป.พิษณุโลก เขต 3 ค่ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3  ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย