สพป.ลำพูน เขต 1 รับการประเมินการประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น.ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับการประเมินการประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น.ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิงประจักษ์ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

โดย ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ ประธานกรรมการ และคณะ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1