การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

           วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
“การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ไปใช้”
แบบครูมืออาชีพในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับชั้นเรียนและจัดทำบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)
ได้อย่างถูกต้อง  ทุกสาระวิชา   ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบคุณคณะวิทยากร ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนนาอินวิทยาคม
ซึ่งเป็นแกนนำไปรับความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพื่อมาขยายผลให้กับครูในโรงเรียนต่างๆ ทุกโรงเรียน
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1