สพม.3 เตรียมความพร้อมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และ นายคู่บุญ ศกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 ซึ่งสืบเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ไม่มีการประกวดแข่งขันหรือจัดลำดับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกโรงเรียนสังกัด สพม.3 รวมทั้งสิ้น 47 โรงเรียน