สพม.20 สร้างขวัญและกำลังใจครู จัดอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง อ.ภัทรมน ไกรศรีทุม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ซึ่งผ่านการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21 คนแรกของสพม.20  มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยจัดอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562