สพม.๓๓ เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Advanced Unit Leader Training Course : A.T.C.)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course : A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาท และถวายราชสดุดี มี นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบัวเชดวิทยา กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายสำเริง บุญโต กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติ ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนและคนไทย อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบัน บทบาทการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาลดน้อยลง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมลูกเสือในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี อย่างเป็นระบบที่มีคุณค่า กล่าวคือ การสร้างเยาวชนให้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละ รู้จักพึ่งตนเอง และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและช่วยเหลือผู้อื่น โดยการนำคุณธรรม จริยธรรมตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตลอดทั้งการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้กับเยาวชนไทย ด้วยกระบวนการทางลูกเสือในสถานศึกษา ถือเป็นการวางรากฐานอนาคตอย่างมีคุณค่ายิ่ง

ด้าน นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบัวเชดวิทยา กล่าวว่า การดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course : A.T.C.) ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. เพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้สามารถนำหลักการและวิธีการตามกระบวนการลูกเสือ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการยกระดับคุณภาพกิจกรรมลูกเสือ
๓. เผยแพร่อุดมการณ์ทางลูกเสือให้แพร่หลายสู่ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และสังกัดอื่น ๆ ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๓๘ คน โดยเสียสละชำระเงินค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยสำนักลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ได้อนุญาตให้เปิดการฝึกอบรม อนุมัติเลขรุ่น และแต่งตั้งให้ นายชูเดช อำพันทอง ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ นายวสุเทพ ฉิมถาวร บุคลากรทางลูกเสือโรงเรียนประสาทวิทยาคาร และนายวิเชียร สดใสดี ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ เป็นผู้อำนวยการฝึก ด้านคณะวิทยากร ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และสังกัดอื่น ๆ จำนวน ๔๘ คนด้านสถานที่การฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจาก ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สมควรได้รับความขอบคุณไว้ ณ ที่ นี้ นายอนุชา กล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1777898042333667&type=1&l=db736d0721