ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และการดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พร้อมรับฟังการรายงานสรุปผลการบริหารราชการและการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน มีนักเรียน จำนวน 172 คน