สพป.ยล.3รับคณะนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเชิงประจักษ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.คณะบริหารสพป.ยะลา เขต3 ร่วมต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนายพิรุณ พึ่งพาณิช ศึกษานิเทศก์ ศนฐ.ลงนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายวัชระ จันทรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำเสนอผลการนิเทศและขับเคลื่อนนโยบายจำนวน 6 เรื่อง ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมกันนี้ เวลา 11.00น.นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมคณะนิเทศบูรณาการ และศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นทีโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) ติดตามเชิงประจักษ์ ทั้ง 6 เรื่องประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนการสอน Active Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLIT/DLTV ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และโครงการพิเศษว่าโรงเรียนดำเนินการตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขยายผลลงโรงเรียนตามที่ได้นำเสนอระดับเขตพื้นที่การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามเป้าหมายของนโยบายที่กำหนดหรือไม่ จากการติดตามพบว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างหลากหลายผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ในองค์ความรู้ที่ได้รับ ผู้เรียนสามารถต่อยอดองค์ความรู้นั้นได้อย่างสร้างสรรค์เกิดทักษะการเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวของผู้เรียน ครูมีการออกแบบให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง เกิดทักษะอาชีพ เชื่อมโยงสู่ทักษะชีวิตของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพทั้ง 6 เรื่องที่ได้ติดตามในครั้งนี้

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว