ประชุมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการ ประชุมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หรือรักษาการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน 121 คน และคณะทำงาน จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน ใช้เวลาประชุมสัมมนา 2 วัน ประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถรับรู้ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงบวก มีทักษะในรูปแบบ วิธีการพัฒนา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และคุณลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์วิทยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต และคณะศึกษานิเทศก์
จาก สพป.นครปฐม เขต 1 และก่อนดำเนินการประชุมฯ ประธานในการประชุมได้มอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 10 อันดับแรกในระดับเขตพื้นที่ และเกียรติบัตร ระดับประเทศจาก สพฐ.ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ได้แก่โรงเรียนวัดดอนยายหอม ภาพบรรยากาศ
https://photos.app.goo.gl/vSyQWjS8NmdKUiRq5